Házirend

Az oktatóközpont területén Wc, mosdó áll rendelkezésre.

Étel és ital fogyasztására az étkezősarokban van lehetőség, a gépeknél étel-ital fogyasztása Tilos.

Az épület területén dohányozni tilos, csak az arra kijelölt helyen van lehetőség.

A teremben és a közös helyiségekben a Résztvevő köteles maga után rendet, tisztaságot tartani.

Munka és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a munka végeztével köteles a felhasználó az általa használt gépet kikapcsolni.

A behozott értékekért nem vállalunk felelősséget.

A számítógépeket csak rendeltetésszerűen szabad használni.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő viselkedés, alkoholos befolyásoltság esetén az illetőt eltávolítsa, további belépését megtagadja. Az üzemeltető kártérítésre nem kötelezhető.

A bérbevevő jogosult az adott munkaállomás használatára, valamint a „chill-sarok” használatára. Wacom táblák elérhetőek, valamint a 3D nyomtató is leterheltségtől függően.

Helyek foglalása kizárólag előzetes bejelentkezés útján, jelentkezési sorrend alapján tudjuk biztosítani a helyeket! A felhasználók a „Vendég” usert használhatják, melyek nap végén visszaállnak alapállapotba! Az adatvesztésből fakadó károkért felelősséget nem vállalunk!

A terem és a gépek használata mindenki számára ingyenes. A kedvezmény visszavonásig érvényes! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A munkaállomás bérlése mindig előre egyeztetett időpontban, teljes napig tart (hétköznap 10-17 óráig)

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a Résztvevő köteles megtéríteni.

A számítógépekről adatot, szoftvert letölteni, feltölteni, telepíteni tilos! A munkáid pendriveon vagy mobil adathordozón vidd el nap végén. A gépeken lévő idegen tartalmakat rendszeresen töröljük! Az üzembentartó a gépen tárolt jelszavakért, fiókokért, tárolt anyagokért nem vállal felelősséget!

Az oktatóközpont területéről bármilyen, nem a hallgató tulajdonát képező bármilyen eszközt, dokumentumot, segédanyagot engedély nélkül kivinni tilos!

Minden lopás, vagy lopási kísérlet automatikusan feljelentést von maga után!

A teremben csak az adott napra beregisztrált személyek tartózkodhatnak.

A termek zárt láncú kamerás megfigyelés alatt állnak, kizárólag vagyonvédelem céljából. A terem használata csak ennek tudomásul vételével, és elfogadásával lehetséges.

ADATKEZELÉS

Az adatkezeléssel érintett, kamerával megfigyelt területek

Kamerák kerültek elhelyezésre a bejárathoz, a tanterembe. A kamerákat minden esetben nyíltan, külső szemlélő számára is jól látható módon helyeztük el, a rejtett kamerát, leplezett megfigyelést a törvény tiltja, azt nem alkalmazunk. Adatkezelő nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti, különösen vonatkozik ez például az öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyekre.

Az adatkezelés célja

Adatkezelő által végzett közfeladat ellátásának, az ügyfelek kiszolgálásának biztonságos, zavartalan működéséhez fűződő társadalmi érdek biztosítása, védelme;

– az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása;

– Adatkezelő ügyfelei, partnerei és a látogatók személyének és vagyontárgyainak, értékeinek védelme;

– a Felügyelet területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása;

– az esetlegesen előforduló rendkívüli események (bűncselekmény, szabálysértés, balesetek stb.) körülményeinek vizsgálata, a hatósági eljárás és a bizonyítás elősegítése.

– Adatkezelő a felsorolt céloktól eltérő célra a kezelt adatokat (a képfelvételt) nem használja fel.

Az adatkezelés jogalapja

– az Adatkezelő jogos érdeke.

A kezelt adatok köre

– a Felügyelet területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai, látható vagyontárgyai. A képfelvétel során a rendszer hangfelvételt nem készít.

Az adatkezelés jogszabályi háttere

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (EU Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: GDPR);
– 2005. évi CXXXIII. törvény
– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (továbbiakban: Szvtv.);
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)

Az adatkezelésben érintett személyek

Érintett a Felügyelet területén tartózkodó mindazon személy, aki a kamerás megfigyelésben érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét az adatkezelés érinti.

Az adatkezelés időtartama

– felhasználás hiányában 14 nap, illetve

– a kamera felvételek hatóság előtti eljárásban történő felhasználására irányuló kérelem, valamint erre irányuló adatkezelői szándék esetén 60 nap. A kamera élőképek megfigyelésének lehetősége Elviekben a megfigyelt területek kamerái által közvetített élőkép megtekintésére az alábbi személyeknek van lehetősége:  informatikai biztonsági felelős, rendszergazda,  a hatóság képviselője (indokolt esetben, hatósági eljárás keretében).

A felvétel megtekintés dokumentálási kötelezettsége

A rögzített felvételekbe történő betekintést írásban, jegyzőkönyvben kell dokumentálni, az Szvtv. előírásainak megfelelően. A jegyzőkönyvet a Felügyelet vezető számára haladéktalanul, legkésőbb a következő munkanapon át kell adni.

A képfelvétel lehetséges továbbítása

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat (képfelvételt) illetéktelen harmadik személy számára nem adja át, azt nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé annak megtekintését sem. Képfelvétel csak hivatalos megkeresés során, az eljáró hatóság számára adható át.

Adatbiztonság

A felvételek rögzítése Adatkezelő saját rendszerén, a tulajdonában és birtokában lévő szerveren történik, Adatkezelő székhelyén. Az adatok tárolására szolgáló szervert Adatkezelő fizikailag elkülönített, zárt helyiségben tárolja, amelyhez csak a Felügyelet vezetője és az általa kijelölt vezető, valamint a rendszergazda férhet hozzá.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A képfelvételekkel kapcsolatban a korábban megadott hozzájárulás visszavonásának joga nem életszerű, hiszen a kamerás megfigyelésre sor kerül.

Bírósághoz fordulás joga és az adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web oldala: https://www.naih.hu/ Jelen Tájékoztató 2022. február 1-től további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.

REGISZTÁCIÓVAL JÁRÓ ADATKEZELÉS

Mint Adatkezelők csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeljük az alábbiakban meghatározott célokból, a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően: A jelen Adatvédelmi nyilatkozat fentebb megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az “információszabadságról szóló törvény”) 5. § (1) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történnek, a tevékenység pedig a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. 2018. május 25-étől kezdődően azonban ehhez társul az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja is (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete) (GDPR”), vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, de továbbra is az Ön hozzájárulása alapján fognak történni.

Az Adatkezelő Rideg Gábor E.V., (székhely: 1048 Budapest Külső Szilágyi út 44. Magyarország), aki Adatkezelőként tevékenykedik.

Adatkezelés jogalapja, és további információ: https://3d-studio.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/